Konkurs z nagrodami. Dla Ciebie i Twojej Przyjaciółki!

Konkurs z nagrodami. Dla Ciebie i Twojej Przyjaciółki!

KONKURS w Prestige!
 
Właśnie stuknęło nam 333 polubień na naszym fanpage’u! Z tej okazji proponujemy Wam konkurs z 3 wyjątkowymi nagrodami!
 
Wystarczy umieścić w komentarzu pod postem na naszym fanpage’u zdanie, które zaczyna się od słów: „W Prestige lubię…” i opisać co najbardziej Wam się podoba w salonie Prestige – które usługi preferujecie, co sprawia, że wybieracie właśnie nasz salon? Na końcu zdania oznaczcie przyjaciółkę, której polecacie nasze usługi. Następnie udostępnijcie konkursowy post na swojej tablicy! Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi!
 
Nagrodami w konkursie są (zgodnie z przyznanym miejscem):
1. Karnet na usługi w Prestige – do wykorzystania do 15 września 2017 roku (wartość 50 zł),
2. Lekkie masło do ciała Acai i Granat (237 ml) amerykańskiej firmy CUCCIO (wartość – 35 zł),
3. Wybrany zapach (15 ml) YODEYMA (wartość – 20 zł) (wykaz zapachów na naszej stronie internetowej prestige-kosmetyczka, w zakładce aktualności w poście Yodeyma).
 
To nie wszystko! Nagrodę otrzyma nie tylko wybrana osoba, ale również wskazana w jej poście osoba!
Konkurs potrwa od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2017 roku.
Wyniki konkursu ogłosimy na naszym fanpage’u 23 sierpnia.

Regulamin konkursu „W Prestige lubię…”.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Prestige Gabinet Kosmetyczny Olga Poprawska jest Olga Poprawska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Kosmetyczny Prestige Olga Poprawska, z siedzibą w Iławie, ul. Dąbrowskiego 18 G, 14-200 Iława, REGON: 519558128 , NIP: 744 148 15 35 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

2

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się również wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary/usługi wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Prestige Gabinet Kosmetyczny Olga Poprawska.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Prestige Gabinet Kosmetyczny Olga Poprawska.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu vobis.pl.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest: komentarz pod postem konkursowym zaczynającym się od zdania „W Prestige lubię…”, następnie udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu, oraz oznaczenie swojego znajomego, który w razie wygranej zostanie również obdarowany nagrodą (dokładnie taką samą jak uczestnik).

2. Każdy Uczestnik może udostępniać post dowolną ilość razy.

3. Organizator dokona oceny komentarzy i wybierze spośród nich trzy najbardziej interesujące i ogłosi zwycięzców na fanpage’u Prestige Gabinet Kosmetyczny Olga Poprawska: PrestigeGabinetKosmetycznyOlgaPoprawska

3

7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na profilu PrestigeGabinetKosmetycznyOlgaPoprawska oraz na stronie internetowej prestige-kosmetyczka.pl.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u PrestigeGabinetKosmetycznyOlgaPoprawska

  1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u PrestigeGabinetKosmetycznyOlgaPoprawska wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) numer telefonu

c) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody będzie można odebrać osobiście w salonie Prestige (w czasie jego otwarcia – info na stronie: prestige-kosmetyczka.pl/kontakt/) w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. V.

6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

4

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem PrestigeGabinetKosmetycznyOlgaPoprawska i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

5

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora przez wiadomość prywatną na profilu Uczestnika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres mailowy.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2017 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.prestige-kosmetyczka/aktualności